موضوع تعرفه و هزینه های نصب و راه اندازی همواره مورد بحث و جدال های بین مشتریان و فعالان حوزه سیستم های حفاطتی بوده است . از این رو کمبود مرجع مناسب و قابل اعتمادی جهت ارایه تعرفه منصفانه و واقعی همیشه حس می شد . چند سالی است مرجع قیمت گذاری با عنوان نرخنامه شورای عالی انفورماتیک هر ساله تدوین و جهت استعام های آتی خدمات فنی و تخصصی  در بین پیمانکاران و مشتریان حکمرانی می کند . نرخ های مشخص شده در این مرجع تحت تاثیر عوامل زیادی مانند تحصیلات تخصصی ، تجربه ، بزرگی مجموعه ، شخصی یا سازمانی بودن متخصص و بسیاری دیگر پارامتر ها می باشد . امید است با ارایه قیمت های منصفانه و دور از پنهان کاری هزینه ها ، در راستای شفاف سازی قیمت گذاری این صنف قدمی برداریم .